2019 ថ្មី Toyota Hiace លេខដៃ
Price: $ 73,000
Specifications
Make Toyota
Model Hiace
Type Minivan
Year 2019
More Information
  សូមទូរស័ព្ទមកផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនអតិថិជនចាប់អារម្មណ៍
- លេខទូរស័ព្ទ: 012 894729 & 097 77 50000
- អាស័យដ្ឋាន: https://goo.gl/maps/f4GKG12PEjx
ឃ្លាំងលេខ #438, ផ្លូវម៉ៅសេទុង, ខាងត្បូង ស្តុបទេពផន 50m, ជាប់កន្លែងលក់ធុងជ័រ
- www.henghengauto.com
Relate Car
prev1234next
Contact Us
Building # 426, Street 271, Sangkat Tuk Laak 3, Khan Tuok Kork, Phnom Penh, Cambodia .
henghengauto@gmail.com
097 77 50000
012 89 47 29
 
Visitors Number
Flag Counter
Total : 01103643